با ما در تماس باشید:  02156232023           

مشارکت درتدوین استاندارد

باتوجه به اهمیت استاندارد دربرنامه های شرکت و اعتقادراسخ مدیریت به استفاده از آخرین یافته های علمی در حوزه استانداردسازی محصولات تولیدی ، واحدکنترل کیفیت کارخانه در طی چندین سال متوالی با درنظرگرفتن این اصل تمامی مساعی خود را جهت حضور در عرصه تدوین و ترویج استانداردهای بین المللی و ملی باشرکت در کمیته ملی مکانیک و فلزشناسی بکارگرفته است که ذیلا به نمونه هائی از آن اشاره میکنیم :

 

            فایل ضمیمه                       فایل ضمیمه 2